Chính sách riêng tư

Cookies & 3 Đảng Quảng cáo
Google, nhÆ° má»™t nhà cung cấp bên thứ ba, sá»­ dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên trang web của bạn. Sá»­ dụng cookie DART của Google cho phép nó để phục vụ quảng cáo cho người dùng dá»±a trên truy cập của họ vào các trang web của bạn và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không tham gia sá»­ dụng cookie DART bằng cách truy cập  Google mạng quảng cáo và ná»™i dung riêng tÆ° Polic y.

Chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba để phục vụ quảng cáo và / hoặc thu thập thông tin vô danh nào Ä‘ó khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sá»­ dụng thông tin không nhận dạng cá nhân (ví dụ, nhấp vào Thông tin dòng, loại trình duyệt, thời gian và ngày, chủ đề của quảng cáo nhấp hoặc cuá»™n lên) trong khi bạn viếng thăm này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có khả năng được quan tâm nhiều hÆ¡n đến bạn. Các công ty này thường sá»­ dụng má»™t cookie hoặc Ä‘èn hiệu web của bên thứ ba để thu thập các thông tin này. Äá»ƒ tìm hiểu thêm về thá»±c hành hành vi quảng cáo này hoặc để lá»±a chọn ra các loại quảng cáo này, bạn có thể truy cập  http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp  .