Điều khoản sử dụng

1. Hợp đồng Ä‘óng sách

Qua việc đăng ký hoặc sá»­ dụng Dịch vụ BoxAsian, hoặc thông qua BoxAsian hoặc qua Facebook, Inc ( "Facebook"), bạn xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi trở lên, rằng bất kỳ thông tin mà bạn gá»­i cho BoxAsian là Ä‘úng, chính xác và đầy đủ, và rằng bạn đồng ý vá»›i các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện của các Ä‘iều khoản, chính sách bảo mật của chúng tôi và trí tuệ của chúng tôi Chính sách tài sản.

Chúng tôi có quyền sá»­a đổi hoặc ngừng các trang web (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ BoxAsian), tạm thời hoặc vÄ©nh viá»…n, có hoặc không có thông báo đến bạn, và không bắt buá»™c phải há»— trợ hoặc cập nhật các trang web. Bạn đồng ý rằng BoxAsian không chịu trách nhiệm vá»›i bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba trong trường hợp chúng tôi thá»±c hiện quyền của chúng tôi để sá»­a đổi hoặc ngừng các trang web (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ BoxAsian). Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi tính năng má»›i làm tăng thêm hoặc tăng cường các trang web hiện nay phải chịu những Ä‘iều khoản.

2. Hiệp định khác

Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả các thông tin BoxAsian thu thập khi bạn sá»­ dụng trang web này, làm thế nào chúng ta sá»­ dụng nó, và vá»›i người mà chúng tôi chia sẻ vá»›i nó. Chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi cung cấp hÆ°á»›ng dẫn cho gá»­i thông báo vi phạm bản quyền được cho phép bởi luật Thiên niên ká»· Copyright kỹ thuật số. Chính sách bảo mật của chúng tôi và chính sách sở hữu trí tuệ là cả má»™t phần của các Điều khoản. Äá»“ng ý vá»›i những Ä‘iều khoản, bạn cÅ©ng đồng ý vá»›i các Ä‘iều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi và chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Xin vui lòng bấm vào Ä‘ây để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi và vào Ä‘ây để xem Chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

3. Dịch vụ BoxAsian

Theo những Điều khoản và thanh toán lệ phí áp dụng cho má»™t dịch vụ (phí), trợ cấp BoxAsian cho bạn má»™t giá»›i hạn, không Ä‘á»™c quyền sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian cho các mục Ä‘ích phi thÆ°Æ¡ng mại để dòng ná»™i dung cụ thể (ná»™i dung) mà bạn Ä‘ã mua, được cung cấp bởi các bên thứ ba (nhà cung cấp) và tham gia vào má»™t cá»™ng đồng người dùng để cung cấp ý kiến và bài viết và ná»™p phụ đề cho ná»™i dung (phụ đề). Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc tái cấp phép quyền lợi của bạn theo các Điều khoản, trong Ä‘ó có quyền truy cập vào bất kỳ Ná»™i dung mà bạn Ä‘ã mua. Sá»­ dụng Facebook thuá»™c vào bất kỳ Ä‘iều khoản áp dụng khi sá»­ dụng, Ä‘iều khoản dịch vụ, chính sách, hoặc thỏa thuận người sá»­ dụng được xuất bản bởi Facebook theo thời gian. 
Chất lượng streaming ná»™i dung có thể thay đổi từ máy tính đến máy tính và thiết bị cho thiết bị, và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn nhÆ° vị trí của bạn, băng thông có sẵn thông qua và / hoặc tốc Ä‘á»™ kết nối Internet của bạn. Trong sá»± kiện rằng streaming ná»™i dung bị suy yếu do kích thÆ°á»›c của tập tin bá»™ nhá»› cache của bạn, bạn có trách nhiệm xoá bá»™ nhá»› cache của bạn định kỳ để giải quyết vấn đề này. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí truy cập Internet. BoxAsian không đại diện hoặc bảo đảm về chất lượng tức thời của bạn xem trải nghiệm trên màn hình của bạn. Bạn phải kết nối vá»›i Internet qua kinh nghiệm trá»±c tuyến của bạn. Các dịch vụ BoxAsian hay cụ thể ná»™i dung chỉ có thể có sẵn trong khu vá»±c địa lý nhất định và sẵn sàng có thể khác nhau tùy theo vị trí địa lý. 
Các dịch vụ BoxAsian sá»­ dụng phần mềm Ä‘ó là Ä‘á»™c quyền để BoxAsian để cho phép thời gian thá»±c trá»±c tuyến của ná»™i dung (BoxAsian Software). Phần mềm BoxAsian được cấp phép cho bạn bởi theo BoxAsian vá»›i các Điều khoản chỉ duy nhất cho mục Ä‘ích sá»­ dụng Dịch vụ BoxAsian và không có mục Ä‘ích nào khác. Bạn tuyệt đối bị cấm sao chép, tái tạo, dịch ngược, kỹ thuật đảo ngược, tháo, sá»­a đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của Phần mềm BoxAsian hoặc bất kỳ phần nào trong Ä‘ó. Bất kỳ sá»­ dụng trái phép các phần mềm BoxAsian bị nghiêm cấm và chúng tôi có quyền ngừng cung cấp các phần mềm BoxAsian bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trÆ°á»›c hoặc bất kỳ. 
Để Ä‘áp ứng yêu cầu từ các nhà cung cấp, hoặc do hạn chế về kỹ thuật, hoặc cho bất kỳ lý do nào theo ý và tuyệt đối của chúng tôi, và không cần thông báo trÆ°á»›c cho bạn, má»™t số hoặc tất cả các ná»™i dung có thể được gỡ bỏ từ các dịch vụ BoxAsian hoặc có thể không được cung cho streaming . 
4. Thanh toán và Thanh toán

Trừ khi có quy định khác trên trang web, giá BoxAsian cho các dịch vụ BoxAsian được nêu trên trang web, tuy nhiên, giá này không bao gồm, và bạn phải trả tiền, bất kỳ tiêu thụ đặc biệt, doanh thu, sá»­ dụng hoặc nhÆ° thuế, và giá cả do Ä‘ó các đối tượng nói tăng số lượng của bất kỳ thuế Ä‘ó (trừ thuế thu nhập ròng) mà BoxAsian có thể phải thu, phải trả khi bán hoặc chuyển giao các dịch vụ mua vào dÆ°á»›i Ä‘ây. Giá cả, và tất cả các khoản thanh toán sẽ được thá»±c hiện, bằng Ä‘ô la Mỹ. 
Nếu má»™t dịch vụ BoxAsian được trích dẫn vá»›i giá không chính xác do lá»—i Ä‘ánh máy hoặc lá»—i trong thông tin giá cả:

BoxAsian có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ Ä‘Æ¡n đặt hàng cho các dịch vụ được trích dẫn vá»›i giá không chính xác, thậm chí nếu BoxAsian Ä‘ã xác nhận việc tiếp nhận Ä‘Æ¡n đặt hàng và trả thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn; và 
nếu BoxAsian Ä‘ã trả tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhÆ°ng sau Ä‘ó Ä‘ã hủy Ä‘Æ¡n hàng của bạn, BoxAsian kịp thời sẽ phát hành má»™t tín dụng để tín dụng hoặc thẻ ghi nợ tài khoản thẻ của bạn cho số tiền chi trả thông qua các phÆ°Æ¡ng pháp bạn trả tiền. 
Bạn có thể trả lệ phí bằng cách sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng pháp có sẵn cho các dịch vụ cụ thể và bạn đồng ý vá»›i các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện áp dụng cho từng phÆ°Æ¡ng thức thanh toán mà bạn chọn. PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán có thể khác nhau tùy theo dịch vụ, và có thể bao gồm tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, Ä‘iện thoại di Ä‘á»™ng và / hoặc các phÆ°Æ¡ng pháp khác. Khi bạn cung cấp thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác để BoxAsian, bạn có thể sá»­ dụng má»™t thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc tài khoản tÆ°Æ¡ng tá»± khác (má»—i gọi là "PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán") để thanh toán cho các dịch vụ BoxAsian. PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán của bạn sẽ được tính cho toàn bá»™ số tiền tại thời Ä‘iểm bạn yêu cầu dịch vụ BoxAsian áp dụng. Bạn rõ ràng phép chúng tôi tính số tiền này để các PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc đến má»™t PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán khác nhau nếu bạn chính vì vậy tại thời Ä‘iểm bạn thá»±c hiện yêu cầu của bạn. Xin lÆ°u ý rằng giá cả và chi phí có thể thay đổi vá»›i thông báo. TRỪ NHƯ TRÊN, THANH TOÁN không được hoàn lại VÀ KHÔNG CÓ hoàn lại tiền hoặc TÍN CHO THỜI MỘT PHẦN SỬ DỤNG. Bất cứ lúc nào, và vì lý do nào, chúng tôi có thể cung cấp cho má»™t khoản hoàn lại, giảm giá, hoặc xem xét khác vá»›i má»™t số hoặc tất cả các thành viên của chúng tôi ( "tín dụng"). Số lượng và hình thức tín dụng nhÆ° vậy, và quyết định để cung cấp cho họ, là theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi. Việc cung cấp các khoản tín dụng trong má»™t trường hợp không cho phép bạn để tín dụng trong tÆ°Æ¡ng lai cho các trường hợp tÆ°Æ¡ng tá»±, cÅ©ng không bắt buá»™c chúng tôi cung cấp các khoản tín dụng trong tÆ°Æ¡ng lai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu má»™t nhà cung cấp cho phép bạn sá»­ dụng má»™t thẻ tín dụng nhÆ° má»™t phÆ°Æ¡ng pháp thanh toán, các dịch vụ BoxAsian sẽ tá»± Ä‘á»™ng kết nối và chuyển hÆ°á»›ng bạn đến má»™t cổng thông tin xá»­ lý thanh toán của bên thứ ba được tổ chức bởi má»™t bá»™ xá»­ lý thanh toán của bên thứ ba. BoxAsian KHÔNG THU THẬP, ACCESS, CỬA HÀNG HOẶC THÔNG TIN QUY TRÌNH CÓ THẺ TÍN DỤNG. XIN ĐỌC SÁCH RIÊNG TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI TRẢ PROCESSOR CỦA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ BẢO VỆ BẠN THÔNG TIN TÍN DỤNG CARD TRƯỚC KHI GỬI BẤT CỨ THÔNG TIN TÍN DỤNG CARD. 
BoxAsian có thể cung cấp cho bạn má»™t thá»­ nghiệm miá»…n phí có hạn sau khi bạn đăng ký má»™t tài khoản vá»›i BoxAsian, và nếu BoxAsian không cung cấp cho bạn má»™t thá»­ nghiệm miá»…n phí, bạn sẽ nhận được quyền truy cập miá»…n phí tá»›i các dịch vụ BoxAsian cho má»™t (7) khoảng thời gian bảy ngày ( "Free Trial Offer") . Vào cuối thời gian dùng thá»­ miá»…n phí nhÆ° vậy, BoxAsian sẽ bắt đầu tính phí cho bạn các phí cho các dịch vụ BoxAsian áp dụng. The Trial Offer miá»…n phí chỉ có thể được sá»­ dụng má»™t lần cho má»—i tài khoản đăng ký. BoxAsian quyền, toàn quyền quyết định của mình, để rút hoặc thay đổi các Trial Offer miá»…n phí và / hoặc các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện của Trial Offer miá»…n phí bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trÆ°á»›c 
5. Gift Điều khoản đăng ký

Quà tặng Subscriptions là thành viên trả trÆ°á»›c để BoxAsian Ä‘èo có thể được mua bởi bạn và gá»­i qua email cho bất kỳ người bạn muốn chia sẻ món quà BoxAsian vá»›i bởi chuá»™c nó ở http://boxasian.com/. Quà tặng Subscriptions chỉ có thể được sá»­ dụng cho các thành viên BoxAsian Pass và không thể được sá»­ dụng ở bất kỳ cá»­a hàng bán lẻ khác hoặc quy đổi thành tiền mặt. 
Khi bạn mua má»™t đăng ký quà tặng, BoxAsian Ä‘iện tá»­ cung cấp mã số sá»­ dụng (Mã số) đến địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp cho người nhận dá»± định của bạn (người nhận). 
Người nhận sau Ä‘ó sá»­ dụng Code để tạo má»™t tài khoản thành viên BoxAsian Pass và chuá»™c thuê bao BoxAsian Ä‘èo mình. Äá»ƒ sá»­ dụng mã, người nhận sẽ phải đồng ý vá»›i các Điều khoản BoxAsian sá»­ dụng có sẵn tại http://boxasian.com/terms-of-use và Chính sách bảo mật BoxAsian sẵn tại http://boxasian.com/ riêng tÆ° 
quà tặng theo dõi có thể được mua trong 3 tháng, 6 tháng, gia số 12-tháng (cá»™ng thêm phí). Khi mua chuá»™c các luật, người nhận sẽ nhận được quyền truy cập vào các dịch vụ BoxAsian Ä‘èo cho tổng số tháng của món quà Subscription (Gift Subscriptions hạn). Sau khi hết thời hạn đăng ký quà tặng, truy cập của người nhận để các dịch vụ BoxAsian Pass sẽ được chấm dứt trừ khi người nhận cung cấp thẻ tín dụng hoặc phÆ°Æ¡ng thức thanh toán khác được chấp nhận bởi BoxAsian (má»™t phÆ°Æ¡ng pháp thanh toán). Nếu được cung cấp, PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán của người nhận sẽ được tính cho tháng tiếp theo (cá»™ng vá»›i các phí) để tiếp tục truy cập vào các dịch vụ BoxAsian Pass. Nếu người nhận Ä‘ã được bầu để hủy bỏ dịch vụ BoxAsian Ä‘èo trÆ°á»›c ngày gia hạn hàng tháng, PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán của người nhận sẽ không được tính. 
Quà tặng theo dõi có thể được mua lại bởi người dùng vá»›i má»™t tài khoản BoxAsian Ä‘èo hiện. Họ sẽ nhận được má»™t khoản tín dụng tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i tổng số tháng trong các quà tặng Subscription. Tài khoản của người nhận sẽ được ghi nợ vào chu kỳ thanh toán tiếp theo của họ sau khi hết hạn của món quà Subscription hạn. 
Quà tặng Subscriptions chỉ có thể được mua lại má»™t lần. Má»™t khi đăng ký quà tặng được cứu chuá»™c, người nhận có thể không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng quyền truy cập vào các dịch vụ BoxAsian Pass tá»›i người khác. 
Quà tặng Subscriptions không hoàn lại hoặc đổi thành tiền mặt, hoặc trÆ°á»›c hoặc sau mua lại, trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật hiện hành. Ngoại trừ khi được phép của các Điều khoản và Điều kiện, quà tặng theo dõi có thể không được trao đổi hoặc sá»­ dụng để bù đắp bất kỳ số tiền Ä‘ã nợ BoxAsian. 
Quà tặng Subscriptions không hết hạn, vì vậy hãy giữ món quà đăng ký Mã số của bạn ở má»™t vị trí an toàn nhÆ° chúng tôi không chịu trách nhiệm đăng ký quà tặng bị mất hoặc bị Ä‘ánh cắp hoặc mã số thuê bao. 
Quà tặng Subscriptions được cấp bởi BoxAsian, Inc. quà tặng đăng ký có thể được sá»­ dụng để truy cập các dịch vụ BoxAsian Ä‘èo chỉ. 
6. Chia sẻ Xã há»™i

Khi bạn sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian, bạn sẽ chia sẻ má»™t số thông tin vá»›i người dùng khác của Facebook và các dịch vụ BoxAsian, cụ thể, thông tin về ná»™i dung mà bạn xem hoặc truy cập thông qua các dịch vụ BoxAsian. Cách thức mà thông tin xem cá nhân của bạn được tiết lá»™ và chia sẻ vá»›i người dùng khác của dịch vụ BoxAsian hoặc người dùng Facebook khác được mô tả chi tiết trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ / HOẶC KẾT NỐI QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK CỦA BẠN, BẠN RÕ Ä‘á»“ng ý cho BỐ CỦA BoxAsian THÔNG TIN NÀY THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI. BoxAsian sẽ gia hạn sá»± đồng ý bạn cung cấp ở trên cứ má»—i hai mÆ°Æ¡i bốn (24) tháng ít nhất má»™t lần bằng má»™t phÆ°Æ¡ng tiện BoxAsian chọn, trong Ä‘ó có thể bao gồm má»™t trong số phÆ°Æ¡ng pháp sau Ä‘ây: thông báo email, vô hiệu hóa truy cập của bạn hoặc Ä‘ình chỉ tài khoản của bạn cho đến khi bạn nhấp vào "tôi đồng ý" vá»›i phiên bản hiện hành sau Ä‘ó của các Điều khoản và Chính sách của chúng tôi bảo mật (luôn được kết hợp trong các Ä‘iều khoản bằng cách tham khảo) hoặc yêu cầu bạn nhấn vào má»™t liên kết trong má»™t email gá»­i đến địa chỉ của bạn vào tập tin trÆ°á»›c khi được phép truy cập vào tài khoản của bạn . Bạn đồng ý rằng Ä‘ó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng BoxAsian có thông tin liên lạc hiện thời và chính xác cho bạn và bất cứ tiếp tục sá»­ dụng của bạn của trang web sau hai mÆ°Æ¡i bốn (24) tháng tạo thành tiếp tục có sá»± đồng ý rõ ràng của bạn để tiết lá»™ và chia sẻ ná»™i dung của bạn Thông tin nhÆ° mô tả trong mục này.

7. trí tuệ Quyền sở hữu tài sản

Trừ khi có ghi chú khác, các dịch vụ BoxAsian, và tất cả các ná»™i dung có sẵn thông qua các dịch vụ BoxAsian (không bao gồm phụ đề Bài ná»™p và dùng tạo ná»™i dung, nhÆ° được định nghÄ©a dÆ°á»›i Ä‘ây), bao gồm, nhÆ°ng không giá»›i hạn, phim hay sá»± kiện mà bạn có thể xem ngay lập tức, văn bản, đồ họa, logo , thiết kế, hình ảnh, hình tượng, hình ảnh, âm thanh / video clip, tải kỹ thuật số, sÆ°u tập dữ liệu, tên, logo, thÆ°Æ¡ng hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản sắc thÆ°Æ¡ng hiệu, ký tá»±, tên thÆ°Æ¡ng mại, đồ họa, thiết kế, bản quyền, hình thức thÆ°Æ¡ng mại, hoặc các trí tuệ bất Ä‘á»™ng sản, và các tổ chức, biên soạn, xem và cảm nhận của các dịch vụ BoxAsian (gọi chung là "tài liệu") được sở hữu bởi BoxAsian hoặc các nhà cung cấp áp dụng và được bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa và luật sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác. NhÆ° giữa BoxAsian và bạn, tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích đối vá»›i các tài liệu (bao gồm tất cả các ná»™i dung) sẽ ở tất cả các lần ở lại vá»›i BoxAsian và / hoặc các nhà cung cấp của nó. Bạn đồng ý không thiết kế đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc các sản phẩm hoặc quá trình khác truy cập thông qua các dịch vụ BoxAsian, không sao chép, tái sản xuất, phân phối, chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm vào, hay thao tác các ná»™i dung hoặc các dịch vụ BoxAsian trong bất kỳ cách nào, và không sá»­ dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu hoặc các phÆ°Æ¡ng pháp khai thác. BoxAsian có quyền chấm dứt sá»± truy cập của bạn đến các Dịch vụ BoxAsian nếu nó, tuỳ ý và tuyệt đối của nó, tin rằng bạn là vi phạm bất kỳ hạn chế chứa trong những Ä‘iều khoản hoặc Ä‘ang tham gia hoặc há»— trợ trong việc vi phạm bản quyền của BoxAsian hoặc bất kỳ nhà cung cấp. BoxAsian không thúc đẩy, nuôi hay tha thứ, và rõ ràng cấm bất kỳ và tất cả các hoạt Ä‘á»™ng vi phạm. Việc sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian là chỉ duy nhất cho mục Ä‘ích cá nhân và phi thÆ°Æ¡ng mại. Xin vui lòng xem Chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi để biết thêm thông tin về thông báo cho chúng ta về sá»± hiện diện của bất kỳ vật liệu bị cáo buá»™c vi phạm hoặc ná»™i dung trên các Dịch vụ BoxAsian. 
BoxAsian và V.SCOOP là thÆ°Æ¡ng hiệu của BoxAsian. Logo BoxAsian và logo V.SCOOP là thÆ°Æ¡ng hiệu của BoxAsian. Các dịch vụ BoxAsian và giao diện người dùng, bao gồm nhÆ°ng không giá»›i hạn tá»›i đồ họa, logo, tiêu đề trang, các biểu tượng nút, kịch bản và tên dịch vụ cấu thành hình thức thÆ°Æ¡ng mại của BoxAsian, Inc Các trang web Facebook, bao gồm nhÆ°ng không giá»›i hạn tá»›i đồ họa, biểu tượng, trang của mình tiêu đề, biểu tượng nút, kịch bản và tên dịch vụ cấu thành hình thức thÆ°Æ¡ng mại của Facebook, thÆ°Æ¡ng hiệu Inc. khác, logo, bá»™ phim hoặc chÆ°Æ¡ng trình tên, hình ảnh, chân dung cá nhân, và tên người nổi tiếng mà có sẵn trong kết nối vá»›i bất kỳ ná»™i dung là tài sản của các nhà cung cấp tÆ°Æ¡ng ứng , mà có thể hoặc có thể không được liên kết vá»›i, kết nối, hoặc tài trợ bởi BoxAsian. Bất kỳ hình ảnh của người hoặc nhân chứa trên trang web và người sá»­ dụng giao diện không phải là má»™t dấu hiệu hoặc chứng thá»±c của BoxAsian hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi trừ khi có quy định khác. Các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ và thÆ°Æ¡ng mại phục của BoxAsian, Facebook, hoặc bất kỳ nhà cung cấp có thể không được sá»­ dụng hoặc sao chép mà không được chấp thuận trÆ°á»›c bằng văn bản từ BoxAsian, Facebook hoặc các nhà cung cấp tÆ°Æ¡ng ứng. 
Bạn được phép sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian và ná»™i dung cho các mục Ä‘ích hợp pháp theo quy định tại các Điều khoản; bất kỳ việc sá»­ dụng khác, sá»­ dụng sai, phân phối, sinh sản, hoặc sao chép bất kỳ ná»™i dung đều bị nghiêm cấm. Tài trợ BoxAsian bạn má»™t không Ä‘á»™c quyền, hạn chế, cá nhân, không thể chuyển nhượng, hủy bỏ, cho phép sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian để truy cập và xem được ná»™i dung, mà không có quyền cấp giấy phép con, theo các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây: bạn không được:

sao chép, truyền lại, sá»­a đổi, phổ biến, trÆ°ng bày, trình diá»…n, tái sá»­ dụng, tái đăng, phát sóng, lÆ°u hành, hoặc phân phối các ná»™i dung, hoặc sá»­a đổi hoặc tái sá»­ dụng tất cả hoặc má»™t phần của ná»™i dung, 
sá»­ dụng bất kỳ tên thÆ°Æ¡ng mại, nhãn hiệu hoặc tên thÆ°Æ¡ng hiệu của BoxAsian trong thẻ meta, từ khóa và / hoặc văn bản ẩn, 
tạo ra tác phẩm phái sinh từ Ná»™i Dung hoặc thÆ°Æ¡ng mại khai thác dịch vụ BoxAsian hoặc các ná»™i dung, toàn bá»™ hay má»™t phần, trong bất kỳ cách nào, 
sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian, các tài liệu, ná»™i dung bất kỳ, và / hoặc bất kỳ phần nào trong Ä‘ó, trong bất cứ cách nào có thể cung cấp cho má»™t ấn tượng sai lệch hoặc gây hiểu nhầm, ghi công hoặc tuyên bố nhÆ° BoxAsian, má»™t nhà cung cấp, hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến hoặc xuất hiện trong bất kỳ ná»™i dung; 
sá»­ dụng trình thu thập web, web robot, scutters web, kiến, chỉ mục tá»± Ä‘á»™ng, chÆ°Æ¡ng trình, sâu, và các thiết bị khác nhÆ° kết nối vá»›i các trang web; cung cấp, tuy nhiên, mục Ä‘ích chung công cụ tìm kiếm internet và lÆ°u trữ công cá»™ng phi thÆ°Æ¡ng mại sá»­ dụng các công cụ để thu thập thông tin cho mục Ä‘ích duy nhất hiển thị các liên kết đến các trang web được cấp má»™t ngoại lệ hạn chế từ các loại trừ nói trên, vá»›i Ä‘iều kiện là họ làm nhÆ° vậy từ má»™t ổn định địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP sá»­ dụng má»™t đại lý dá»… dàng nhận dạng; 
đăng, truyền tải hoặc trình bất kỳ bí mật, sai sá»± thật, gây hiểu lầm, trái pháp luật, xâm phạm, Ä‘e dọa, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, nói xấu, phân biệt đối xá»­, khiêu dâm, viêm, tai tiếng, khiêu dâm hoặc xúc phạm vật chất hay bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành sẽ là được coi là má»™t hành vi phạm tá»™i hình sá»±, làm phát sinh trách nhiệm dân sá»±, hoặc nếu không sẽ vi phạm pháp luật; 
sá»­ dụng website theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hay làm hỏng các trang web hoặc gây trở ngại đến việc sá»­ dụng của những người khác của website; 
lấy hoặc cố lấy bất kỳ ná»™i dung thông qua bất kỳ phÆ°Æ¡ng tiện không cố ý được cung cấp có cho qua các trang web; 
mạo danh hoặc xuyên tạc của bạn vá»›i người khác; 
loại bỏ, sá»­a đổi, vô hiệu hóa, ngăn chặn, che khuất hoặc làm giảm bất kỳ quảng cáo trong kết nối vá»›i các trang web; 
thu thập thông tin cá nhân vi phạm các chính sách bảo mật của BoxAsian; 
thông tin thu hoạch về sá»­ dụng cho mục Ä‘ích gá»­i, hoặc để tạo thuận lợi hoặc khuyến khích việc gá»­i, số lượng lá»›n không được yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác; 
bài hoặc truyền tải bất kỳ sâu, virus, trojan, hoặc các tập tin khác có hại, gây rối, hoặc phá hoại, mã, hoặc các chÆ°Æ¡ng trình để các trang web; hoặc 
sá»­ dụng các trang web để quảng cáo hoặc thá»±c hiện bất kỳ chào mời thÆ°Æ¡ng mại. 
8. Phụ đề Submissions

Bây giờ hoặc trong tÆ°Æ¡ng lai các trang web có thể cho phép việc ná»™p văn bản, phụ đề, lồng hoặc liên lạc khác do bạn và người dùng khác ( "Subtitle Ná»™p") và lÆ°u trữ, chia sẻ, và / hoặc xuất bản phụ đề Submissions nhÆ° vậy. Bất kỳ ý kiến, tÆ° vấn, báo cáo, dịch vụ, cung cấp, hoặc các thông tin khác có trong bất cứ thông tin phụ đề thể hiện là của các tác giả tÆ°Æ¡ng ứng và không của BoxAsian hoặc của cổ Ä‘ông, giám đốc, cán bá»™, nhân viên hoặc hoặc người cấp phép. Trong mọi trường hợp BoxAsian hoặc của cổ Ä‘ông, giám đốc, cán bá»™, giám đốc, hoặc nhân viên hoặc người cấp phép phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi sá»± tin cậy của bạn trên các thông tin thu được thông qua Dịch vụ BoxAsian. Äó là trách nhiệm của bạn để Ä‘ánh giá các thông tin, ý kiến, lời khuyên, hoặc ná»™i dung khác có sẵn thông qua Dịch vụ BoxAsian. 
Ngoài ra, bạn đồng ý rằng các hạn chế sau Ä‘ây sẽ được áp dụng đối vá»›i những thông tin phụ đề vá»›i:

BoxAsian không đảm bảo bất kỳ bảo mật đối vá»›i bất kỳ Submissions phụ đề vá»›i và không có trách nhiệm vá»›i bạn cho bất kỳ ná»™i dung được đăng trong má»™t thông tin phụ đề. 
BoxAsian có quyền, nhÆ°ng không phải là nghÄ©a vụ, để xem xét Subtitle Submissions và xóa bất cứ thông tin phụ đề vi phạm những Ä‘iều khoản hoặc chứa bất kỳ loại ná»™i dung sau (má»—i má»™t "Bài ná»™p cấm"):

Bất kỳ thông tin phụ đề Ä‘ó là trái pháp luật, bôi nhọ, nói xấu, tục tÄ©u, khiêu dâm, khiếm nhã, khiêu dâm, phân biệt chủng tá»™c tấn công, gợi ý, quấy rối, Ä‘e dọa, xâm phạm quyền riêng tÆ° hoặc công khai, lạm dụng, viêm, gian lận hoặc gây khó chịu; 
Bất kỳ thông tin phụ đề Ä‘ó sẽ tạo thành, khuyến khích hoặc cung cấp hÆ°á»›ng dẫn cho má»™t tá»™i phạm hình sá»±, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào, hoặc nếu không sẽ tạo ra trách nhiệm hoặc vi phạm bất kỳ địa phÆ°Æ¡ng, tiểu bang, quốc gia hay luật pháp quốc tế; 
Bất kỳ thông tin phụ đề có thể xâm phạm bằng sáng chế, thÆ°Æ¡ng hiệu, bí mật thÆ°Æ¡ng mại, bản quyền hoặc quyền trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào; 
Bất kỳ thông tin phụ đề mà Ä‘óng vai bất kỳ người nào hoặc tổ chức hoặc trình bày sai quan hệ của bạn vá»›i má»™t người hoặc tổ chức; 
Bất kỳ thông tin phụ đề vi phạm Điều khoản Facebook của Hợp đồng dịch vụ; 
ChÆ°Æ¡ng trình khuyến mãi không được yêu cầu, chính trị vận Ä‘á»™ng, quảng cáo hay lôi kéo; 
Virus, spyware, trojan, dữ liệu hoặc bất kỳ tập tin Ä‘á»™c hại, gây rối hoặc phá hoại khác bị hỏng; hoặc 
Bất kỳ thông tin phụ đề mà trong bản án duy nhất của chúng tôi là không phù hợp hoặc bị phản đối hoặc có hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sá»­ dụng hoặc thưởng thức các trang web, hoặc có khả năng gây BoxAsian hoặc bất kỳ nhà cung cấp cho bất kỳ thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý của bất kỳ loại. 
Bạn phải tá»± chịu trách nhiệm về Subtitle Submissions riêng của bạn (bao gồm cả văn bản, phụ đề, lồng hoặc liên lạc khác hoặc đồ họa do bạn và người dùng khác và những hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản chúng). Bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của bạn trong Submissions phụ đề của bạn. Tuy nhiên, bằng cách gá»­i những thông tin Ä‘ó có phụ đề để BoxAsian, bạn đồng ý cấp:

để BoxAsian và kế thừa và gán má»™t không Ä‘á»™c quyền, giấy phép trên toàn thế giá»›i, miá»…n phí, không thể thu hồi, sublicenseable và chuyển giao được cho thời hạn bảo há»™ quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác gắn liền vá»›i những thông tin Ä‘ó có phụ đề để sá»­ dụng, sao chép, phân phối của mình, chuẩn bị phái sinh tác phẩm, màn hình, xuất bản, phát sóng, thá»±c hiện, thá»±c hiện, sá»­ dụng, nhập khẩu, cung cấp để bán, bán hoặc chuyển giao tất cả bản quyền, sáng chế, và quyền sở hữu trí tuệ khác trong Submissions phụ đề trong kết nối vá»›i các trang web và BoxAsian (và nó kế và) kinh doanh phân công, bao gồm nhÆ°ng không giá»›i hạn đối vá»›i việc thúc đẩy và phân phối lại má»™t phần hoặc tất cả các trang web (và các tác phẩm phái sinh Ä‘ó) trong bất kỳ định dạng hình thức và phÆ°Æ¡ng tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông; và 
cho tất cả những người sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian giấy phép phi thÆ°Æ¡ng mại hạn chế để sá»­a đổi và chia sẻ những thông tin Ä‘ó có phụ đề trong Cá»™ng đồng BoxAsian phù hợp vá»›i các Ä‘iều khoản của 4,0 Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tÆ°Æ¡ng tá»± phi thÆ°Æ¡ng mại-(http: // creativecommons .org / giấy phép / by-nc-sa / 4.0 /) ( "CC bY-NC-SA"). Xin lÆ°u ý rằng bằng cách cấp giấy phép này, bạn đồng ý vá»›i những yêu cầu về giấy phép sau: 
Thuá»™c tính: khi bạn Ä‘óng góp phụ đề Ná»™p, bạn đồng ý là do trong bất cứ cách cung cấp bởi các dịch vụ BoxAsian; 
Không thu hồi: bạn đồng ý rằng bạn sẽ không được Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng huá»· bỏ hoặc tìm cách huá»· bỏ hiệu lá»±c của bất kỳ giấy phép mà bạn Ä‘ã được cấp theo các Điều khoản cho Subtitle Ná»™p, thậm chí nếu bạn chấm dứt sá»­ dụng dịch vụ của BoxAsian; 
Sá»­a đổi, bổ sung phụ đề Bài gá»­i: khi sá»­a đổi hoặc làm thêm má»™t thông tin phụ đề mà bạn Ä‘ã thu được từ các trang web, bạn đồng ý cấp phép cho các ná»™i dung sá»­a đổi hoặc bổ sung theo CC BY-NC-SA 4.0 hoặc sau Ä‘ó. Khi chỉnh sá»­a hoặc làm thêm hoặc bất cứ thông tin phụ đề mà bạn Ä‘ã thu được từ các trang web, bạn đồng ý cấp phép cho các ná»™i dung sá»­a đổi hoặc bổ sung phù hợp vá»›i bất cứ giấy phép tiến hành công việc Ä‘ã được làm sẵn có. 
Bằng cách sá»­ dụng trang web này, bạn: (i) BoxAsian trá»±c tiếp để lÆ°u trữ phụ đề Submissions của bạn trên máy chủ và hệ thống của chúng tôi chỉ ở chỉ dẫn của bạn, và (ii) cấp BoxAsian má»™t giấy phép không giá»›i hạn, vÄ©nh viá»…n, miá»…n phí, phụ thể cấp giấy phép, chuyển nhượng và không thể thu hồi sá»­ dụng, sá»­a đổi, hoặc thích ứng vá»›i những thông tin Ä‘ó có phụ đề cho bất cứ mục Ä‘ích nào, bao gồm nhÆ°ng không giá»›i hạn sá»­ dụng mà có thể được thÆ°Æ¡ng mại trong tá»± nhiên. 
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch BoxAsian không và sẽ không hoạt Ä‘á»™ng nhÆ° má»™t kho lÆ°u trữ. BoxAsian không có trách nhiệm vá»›i bạn hoặc bất kỳ người nào khác cho sá»± mất mát, hÆ° hỏng hoặc phá hủy thông tin phụ đề của bạn. Bạn phải tá»± chịu trách nhiệm duy trì bản sao lÆ°u trữ và sao lÆ°u Ä‘á»™c lập của bất cứ thông tin phụ đề. 
Nếu được thông báo má»™t thông tin bị cáo buá»™c vi bị cấm, BoxAsian có thể Ä‘iều tra và xác định quyền của mình hay không để loại bỏ các thông tin phụ đề, mà nó có quyền làm bất cứ lúc nào và không cần thông báo. 
Để rõ ràng, BoxAsian không cho phép sá»­ dụng Dịch vụ BoxAsian cho các hoạt Ä‘á»™ng vi phạm bản quyền. Vi phạm QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ PHẢI HÌNH Sá»° VÀ TRÁCH NHIỆM DÂN Sá»°. BoxAsian BẢO TẤT CẢ CÁC QUYỀN VÀ BIỆN PHÁP CHỐNG BẤT CỨ USER nào vi phạm những Ä‘iều khoản. 
9. Ký Content Generated

Là má»™t chủ tài khoản BoxAsian bạn có thể gá»­i ná»™i dung đến các Dịch vụ BoxAsian ( "User Generated Content"), bao gồm cả video, người dùng bình luận và những ná»™i dung khác. Bạn hiểu rằng BoxAsian không đảm bảo bất kỳ bảo mật đối vá»›i bất kỳ người dùng tạo ná»™i dung bạn gá»­i vá»›i. 
Bạn phải tá»± chịu trách nhiệm về tài chính tạo ná»™i dung của bạn và những hậu quả của việc ná»™p và xuất bản dùng tạo ná»™i dung của bạn trên các Dịch vụ BoxAsian. Bạn khẳng định, đại diện và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc có sá»± cần thiết giấy phép, quyền, sá»± đồng ý, và cho phép xuất bản dùng tạo ná»™i dung bạn gá»­i; và bạn cho phép để BoxAsian tất cả các bằng sáng chế, thÆ°Æ¡ng hiệu, bí mật thÆ°Æ¡ng mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác và để nhÆ° vậy dùng tạo ná»™i dung cho công bố trên các dịch vụ BoxAsian theo Điều khoản này. 
Để rõ ràng, bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của bạn trong tài Ná»™i dung được tạo ra của bạn. Tuy nhiên, bằng cách gá»­i người dùng tạo ná»™i dung để BoxAsian, bạn đồng ý cấp BoxAsian má»™t toàn cầu, không Ä‘á»™c quyền, miá»…n phí, sublicenseable và giấy phép chuyển nhượng để sá»­ dụng, sao chép, phân phối, sản phẩm phái sinh của, hiển thị, và thá»±c hiện việc dùng tạo ná»™i dung trong kết nối vá»›i các dịch vụ BoxAsian và BoxAsian (và kế thừa của nó và các chi nhánh ') kinh doanh, bao gồm nhÆ°ng không giá»›i hạn đối vá»›i việc thúc đẩy và phân phối lại má»™t phần hoặc tất cả các dịch vụ BoxAsian (và các tác phẩm phái sinh Ä‘ó) trong bất kỳ định dạng phÆ°Æ¡ng tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông. Bạn cÅ©ng đồng ý cấp cho má»—i người dùng Dịch vụ BoxAsian má»™t giấy phép không Ä‘á»™c quyền để truy cập dùng tạo ná»™i dung của bạn thông qua Dịch Vụ, và để sá»­ dụng, sao chép, phân phối, trÆ°ng bày và trình diá»…n tài nhÆ° tạo ná»™i dung được cho phép thông qua các chức năng của dịch vụ BoxAsian và theo các Điều khoản. Giấy phép nêu trên do bạn dùng tạo ná»™i dung bạn gá»­i đến các Dịch vụ BoxAsian chấm dứt trong vòng má»™t thời gian thÆ°Æ¡ng mại hợp lý sau khi bạn loại bỏ hoặc xóa bạn dùng tạo ná»™i dung từ các dịch vụ BoxAsian. Bạn hiểu và đồng ý, tuy nhiên, BoxAsian có thể giữ lại, nhÆ°ng không hiển thị, phân phối, hoặc thá»±c hiện, bản máy chủ của video của bạn Ä‘ã được gỡ bỏ hoặc xóa. Giấy phép nêu trên do bạn trong ý kiến người sá»­ dụng bạn gá»­i là vÄ©nh viá»…n và không thể thu hồi. 
Bạn cấp cho BoxAsian má»™t giấy phép, trá»±c tiếp hoặc thông qua các cá»™ng đồng BoxAsian, tạo phụ đề và thêm chúng vào dùng tạo ná»™i dung. 
Bạn cÅ©ng đồng ý rằng dùng tạo ná»™i dung bạn gá»­i đến các Dịch vụ BoxAsian sẽ không chứa bên thứ ba liệu có bản quyền, hay tài liệu mà là đối tượng của quyền sở hữu của bên thứ ba khác, trừ khi bạn có sá»± cho phép của chủ sở hữu hợp pháp của các tài liệu hoặc bạn có được nếu không có quyền hợp pháp để viết các tài liệu và cấp BoxAsian tất cả các quyền giấy phép được cấp ở Ä‘ây. 
Bạn cÅ©ng đồng ý rằng bạn sẽ không gá»­i đến các Dịch vụ BoxAsian nào dùng tạo ná»™i dung hoặc tài liệu khác trái vá»›i các cá»™ng đồng BoxAsian, pháp luật và các quy định của địa phÆ°Æ¡ng, quốc gia và quốc tế áp dụng. 
BoxAsian không xác nhận bất kỳ người dùng tạo ná»™i dung được Ä‘Æ°a đến các Dịch vụ BoxAsian bởi bất kỳ người sá»­ dụng hoặc người cấp phép khác, hoặc bất kỳ ý kiến, đề nghị, hoặc lời khuyên nào Ä‘ó, và BoxAsian rõ ràng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan đến người dùng tạo ná»™i dung. BoxAsian không cho phép các hoạt Ä‘á»™ng vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các Dịch vụ BoxAsian, và BoxAsian có quyền loại bỏ dùng tạo ná»™i dung nếu thông báo chính xác rằng ná»™i dung Ä‘ó người dùng tạo vi phạm khác của quyền sở hữu trí tuệ. BoxAsian có quyền loại bỏ dùng tạo ná»™i dung mà không cần thông báo trÆ°á»›c. 
Đạo luật 10 Digital Millennium Copyright

BoxAsian cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả. NhÆ° vậy, BoxAsian tuân thủ Mục 512 (c) (3) của DMCA (17 USC § 512 et seq.). Nếu bạn tin rằng bất kỳ ná»™i dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng gá»­i thông báo cáo buá»™c vi phạm Ä‘ó theo chính sách sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

11. hành vi bị cấm

hành vi bị cấm

sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian cho bất kỳ mục Ä‘ích nào khác ngoài việc xem ná»™i dung thông qua các dịch vụ BoxAsian hoặc chia sẻ Submissions phụ đề sá»­ dụng các phÆ°Æ¡ng pháp được cung cấp bởi BoxAsian; 
thuê, cho thuê, cho mượn, bán, bán lại, cấp phép, phân phối hoặc chuyển giao các giấy phép được cấp ở Ä‘ây hoặc bất kỳ vật liệu (bao gồm cả ná»™i dung); 
mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, họ giả vờ cho má»™t liên kết vá»›i bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc truy cập vào các dịch vụ tài khoản BoxAsian của người khác mà không được phép, giả mạo chữ ký số của người khác, xuyên tạc nguồn, bản sắc, hay ná»™i dung của thông tin được truyền qua Dịch BoxAsian, hoặc thá»±c hiện bất kỳ hoạt Ä‘á»™ng lừa đảo tÆ°Æ¡ng tá»± khác; 
xóa các thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác trên các Dịch vụ BoxAsian hoặc ná»™i dung; 
sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian cho bất kỳ mục Ä‘ích bất hợp pháp, hoặc vi phạm bất kỳ địa phÆ°Æ¡ng, tiểu bang, quốc gia hay luật pháp quốc tế, bao gồm, nhÆ°ng không giá»›i hạn, luật quản lý sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác, và bảo vệ dữ liệu và sá»± riêng tÆ°; 
sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian cho bất kỳ mục Ä‘ích thÆ°Æ¡ng mại, nó được hiểu rằng các dịch vụ BoxAsian là dành cho cá nhân, chỉ sá»­ dụng phi thÆ°Æ¡ng mại; 
sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian nếu bạn Ä‘ang ở Ä‘á»™ tuổi dÆ°á»›i phần 13 tuổi, hay truy cập của dịch vụ BoxAsian Ä‘ó là dành cho người dùng trên 17 tuổi nếu bạn dÆ°á»›i 17 tuổi; 
loại bỏ, né tránh, vô hiệu hóa, hÆ° hỏng hoặc gây trở ngại cho tính năng bảo mật liên quan đến các Dịch vụ BoxAsian, tính năng ngăn ngừa hoặc hạn chế sá»­ dụng hoặc sao chép bất kỳ ná»™i dung truy cập thông qua các dịch vụ BoxAsian hoặc ná»™i dung, hoặc tính năng thá»±c thi những hạn chế về việc sá»­ dụng các BoxAsian dịch vụ hoặc ná»™i dung; 
đảo ngược kỹ sÆ°, dịch ngược, tháo rời hoặc tìm cách để khám phá mã nguồn của các dịch vụ BoxAsian hoặc bất kỳ phần nào, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi mà hoạt Ä‘á»™ng Ä‘ó được cho phép rõ ràng của pháp luật được áp dụng mặc dù hạn chế này; 
sá»­a đổi, Ä‘iều chỉnh, dịch hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dá»±a trên các dịch vụ BoxAsian hoặc bất kỳ phần nào, ngoại trừ và chỉ nói ở trên mức Ä‘á»™ hạn chế bị nghiêm cấm bởi luật áp dụng; hoặc 
cố ý gây cản trở hoặc hoạt Ä‘á»™ng thiệt hại của các dịch vụ BoxAsian hoặc thưởng thức bất kỳ của người dùng của họ, bằng bất kỳ phÆ°Æ¡ng tiện, bao gồm cả tải lên hoặc phổ biến các loại virus, adware, spyware, worm và các mã Ä‘á»™c hại khác. 
12. Tài khoản

Nếu bạn đăng ký má»™t tài khoản vá»›i BoxAsian, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và để hạn chế truy cập vào máy tính của bạn, và bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt Ä‘á»™ng diá»…n ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý rằng các thông tin bạn cung cấp cho BoxAsian về đăng ký và tại mọi thời Ä‘iểm khác sẽ là sá»± thật, chính xác, và đầy đủ. Bạn cÅ©ng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng thông tin này được lÆ°u giữ chính xác và cập nhật mọi lúc. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của bạn không còn an toàn (ví dụ, trong trường hợp của má»™t sá»± mất mát, trá»™m cắp hoặc tiết lá»™ hoặc sá»­ dụng tài khoản ID, mật khẩu trái phép, hoặc bất kỳ số tài khoản PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán nếu có), sau Ä‘ó bạn đồng ý ngay lập tức thông báo cho BoxAsian. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất phát sinh do BoxAsian hoặc những người khác do sá»­ dụng trái phép tài khoản của bạn.

13. Đồng ý liên lạc Ä‘iện tá»­ và dịch vụ

Bằng cách sá»­ dụng các dịch vụ BoxAsian, bạn có đồng ý để nhận thông tin nhất định từ BoxAsian qua thông tin liên lạc email hoặc thông qua tin nhắn Ä‘iện tá»­ trong tài khoản của bạn. Những thông tin liên lạc có thể bao gồm các thông báo về tài khoản của bạn (ví dụ, thay đổi mật khẩu hoặc PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán, xác nhận e-mail và các thông tin giao dịch khác) và các thông tin liên quan hoặc liên quan đến các Dịch vụ BoxAsian. Chúng tôi cÅ©ng có thể gá»­i cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị phù hợp vá»›i chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận các thông tin tiếp thị qua email bằng cách nhấn vào liên kết hủy đăng ký ở dÆ°á»›i cùng của email. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo, các hiệp định, công bố thông tin hoặc thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn hoặc các dịch vụ BoxAsian là má»™t phần của dịch vụ BoxAsian (bao gồm bất kỳ dịch vụ pháp lý của quá trình hoặc tài liệu tÆ°Æ¡ng tá»± liên quan đến bất kỳ khiếu nại mà bạn Ä‘ã sá»­ dụng dịch vụ để tham gia trong bất kỳ hành vi bị cấm, nhÆ° Ä‘ã định nghÄ©a ở trên) mà chúng tôi gá»­i cho bạn bằng Ä‘iện tá»­ sẽ Ä‘áp ứng bất kỳ yêu cầu truyền thông pháp luật, trong Ä‘ó có thông tin liên lạc nhÆ° vậy bằng văn bản.

14. Liên kết ngoài

Các Ä‘iều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng của các trang web, bao gồm cả những người dùng cÅ©ng Ä‘óng góp của ná»™i dung hoặc phụ đề thông tin Ä‘ó. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba mà không thuá»™c sở hữu hoặc kiểm soát bởi BoxAsian. BoxAsian không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, ná»™i dung, chính sách bảo mật, hoặc thá»±c hành của bất kỳ trang web của bên thứ ba, và bạn truy cập và sá»­ dụng các trang web này chỉ duy nhất có nguy cÆ¡ của riêng bạn. Các liên kết này được cung cấp để tham khảo và thuận tiện của bạn, và không nhất thiết hàm sá»± chứng thá»±c, tài trợ hoặc khuyến nghị của vật liệu trên các trang web của bên thứ ba hoặc bất cứ tổ chức vá»›i những hoạt Ä‘á»™ng của họ. Ngoài ra, BoxAsian sẽ không và không thể kiểm soát hoặc chỉnh sá»­a ná»™i dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba. Bằng cách sá»­ dụng các trang web, bạn rõ ràng làm giảm BoxAsian từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sá»­ dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba và từ bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn có thể chịu từ đối phó vá»›i bất kỳ bên thứ ba. Theo Ä‘ó, chúng tôi khuyến khích bạn nên để ý khi bạn rời khỏi trang web và đọc các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện của má»—i trang web khác mà bạn truy cập. Nếu bạn không có má»™t thỏa thuận vá»›i BoxAsian, bạn có thể liên kết đến các trang nhà (và không có trang khác) của các trang web từ trang web của bạn, tùy thuá»™c vào những Ä‘iều sau Ä‘ây:

bạn có thể không Ä‘óng khung các trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web; 
bạn được phép chỉ có liên kết đến trang chủ, và không để bất cứ trang nào trong trang web; 
bạn sẽ không ghi Ä‘è lên hoặc cản trở các chức năng của chức năng lại trình duyệt Web của má»™t người dùng cuối; 
liên kết phải được xác định bằng cách sá»­ dụng dá»±ng hình đồng bằng văn bản của tên BoxAsian và không bất kỳ logo BoxAsian; 
bạn có thể không sá»­ dụng các liên kết trong bất kỳ cách nào Ä‘ó cho thấy rằng BoxAsian là liên kết vá»›i hoặc xác nhận bạn hoặc trang web của bạn mà không cần sá»± đồng ý trÆ°á»›c bằng văn bản của BoxAsian; 
liên kết có thể không xuất hiện trên bất kỳ trang web mà má»™t người bình thường có thể xem xét khiêu dâm, quấy rối, xúc phạm hoặc Ä‘á»™c hại, và có thể không được trình bày trong bất kỳ cách nào mà coi thường BoxAsian hoặc hại đến uy tín và thiện chí của mình; và 
Vii 
15. Chấm dứt; Äiều khoản Dịch vụ vi phạm

Bạn đồng ý rằng BoxAsian, tuỳ ý, đối vá»›i bất kỳ hoặc không có lý do, và không bị phạt, có thể chấm dứt bất kỳ tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào), bạn có thể có vá»›i BoxAsian hoặc sá»­ dụng các Dịch vụ của BoxAsian và loại bỏ và loại bỏ tất cả hoặc bất kỳ phần nào tài khoản của bạn, và bất kỳ Submissions phụ đề, bất cứ lúc nào. 
BoxAsian cÅ©ng có thể tuỳ ý và bất cứ lúc nào ngừng cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ BoxAsian, hoặc bất kỳ phần nào, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập vào dịch vụ BoxAsian hoặc bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có má»™t phần hoặc có thể được thá»±c hiện mà không cần thông báo trÆ°á»›c, và bạn đồng ý rằng BoxAsian sẽ không chịu trách nhiệm vá»›i bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt này. Bất kỳ, hoạt Ä‘á»™ng có ná»™i dung xấu hoặc bất hợp pháp gian lận nghi ngờ có thể được gọi cÆ¡ quan thá»±c thi pháp luật thích hợp. Những biện pháp này được thêm vào bất kỳ biện pháp khác BoxAsian có thể theo pháp luật hoặc vốn chủ sở hữu. NhÆ° Ä‘ã thảo luận ở Ä‘ây, BoxAsian không cho phép bản quyền hoạt Ä‘á»™ng vi phạm trên Dịch vụ BoxAsian, và sẽ chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ BoxAsian, và loại bỏ tất cả Bài ná»™p phụ đề hoặc ná»™i dung khác do bất kỳ người dùng được xác định là vi phạm. 
PhÆ°Æ¡ng thuốc duy nhất của bạn đối vá»›i bất kỳ không hài lòng vá»›i (i) Dịch vụ BoxAsian, (ii) bất kỳ hạn của Điều khoản này, vá»›i (iii) bất kỳ chính sách hoặc thá»±c hành của BoxAsian trong Ä‘iều hành các dịch vụ BoxAsian, hoặc (iv) bất kỳ ná»™i dung hoặc thông tin, là xóa tài khoản của bạn vá»›i các dịch vụ và sá»­ dụng BoxAsian ngừng của bất kỳ và tất cả các bá»™ phận của dịch vụ BoxAsian. 
16. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, tiết kiệm, và giữ BoxAsian, công ty liên kết, các nhà thầu, các nhân viên, đại lý và các nhà cung cấp bên thứ ba, cấp phép, và các đối tác hại từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, bao gồm cả chi phí pháp lý và chi phí, phát sinh ra sá»­ dụng hoặc lạm dụng các Dịch vụ của BoxAsian, bï¿